Loading...
Latest news

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Notariusz Tczew Jędrzej Janicki kncelaria notarialna

Czynności notarialne powinny każdorazowo zostać poprzedzone telefonicznym, elektronicznym lub osobistym kontaktem z kancelarią, celem ustalenia zakresu czynności, która ma być dokonana, wymaganych dokumentów do przedłożenia, a także wysokości opłat, które powinny zostać uiszczone. Udzielanie wszelkich informacji pozostających w związku z dokonywanymi czynnościami notarialnymi jest nieodpłatne.

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne;

 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

 • sporządza poświadczenia;

 • doręcza oświadczenia;

 • spisuje protokoły;

 • sporządza protesty weksli i czeków;

 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

9:00 - 17:00

Poniedziałek

9:00 - 16:00

Wtorek, Piątek

8:00 - 16:00

Środa, Czwartek

535 333 677

Telefon kontaktowy