Loading...
Latest news

OPŁATY

Notariusz Tczew Jędrzej Janicki kncelaria notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej), powiększone o należny podatek VAT według stawki 23%.

Gdy akt notarialny obejmuje prawa podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej, notariusz składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej notariusz pobiera opłatę sądową zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Pobraną opłatę notariusz przekazuje sądowi rejonowemu właściwemu do rozpoznania wniosku o wpis w księdze wieczystej, dokonując jej wpłaty na rachunek bankowy tego sądu.

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera następujące podatki:

  • od czynności cywilnoprawnych (od czynności notarialnych dokonywanych w formie aktu notarialnego), zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,

  • od spadków i darowizn (od dokonanej w formie aktu notarialnego: darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, umów nieodpłatnego ustanowienia służebności lub użytkowania), zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.

Pobrane podatki notariusz przekazuje urzędowi skarbowemu, dokonując ich wpłaty na rachunek bankowy tego urzędu.

Notariusz wymienia na każdym sporządzonym dokumencie wysokość pobranego wynagrodzenia, podatków i innych opłat, powołując podstawę prawną.

Wszelkie opłaty z tytułu dokonanej czynności notarialnej dokonywane są w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kancelarii notarialnej. Po indywidualnym uzgodnieniu z notariuszem istnieje możliwość uiszczenia opłaty w formie bezgotówkowej – przelewem, na rachunek bankowy kancelarii notarialnej – przed dokonaniem czynności notarialnej.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za konkretne czynności notarialne proszę o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawie czynności i opłat notarialnych jest bezpłatne.

9:00 - 17:00

Poniedziałek

9:00 - 16:00

Wtorek, Piątek

8:00 - 16:00

Środa, Czwartek

535 333 677

Telefon kontaktowy